Πρόστιμο έως 400 ευρώ στους «ξεχασιάρηδες» - Πότε διπλασιάζεται ο φόρος

Πρόστιμο έως 400 ευρώ στους «ξεχασιάρηδες» - Πότε διπλασιάζεται ο φόρος
Δεν υπέβαλλες εμπρόθεσμα τη φορολογική σου δήλωση; Πρόστιμο 100 ευρώ. Ξεχάστηκες για μια ακόμη φορά μέσα στην 5ετία; Θα δώσεις ακόμη 200 ευρώ. Και αν υποπέσεις για τρίτη φορά στο ίδιο «αδίκημα» η ποινή ανεβαίνει στα 400 ευρώ. Από τη δήλωση που δεν υπέβαλλες προέκυπτε και υποχρέωση καταβολής πρόσθετου φόρου; Αν η καθυστέρηση είναι μεγάλη, ο φόρος μπορεί ακόμη και να διπλασιαστεί Δύσκολοι καιροί για ξεχασιάρηδες.

Το νέο ποινολόγιο της εφορίας επιβάλλει πρόστιμο στο φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,

β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,

γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,

δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,

ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,

στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,

ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο,

η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.

Το πρόστιμο των 100 ευρώ, επιβάλλεται στις παραβάσεις που δεν υπάρχει εισπρακτικό ενδιαφέρον για το δημόσιο (μη υποβολή δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει πρόσθετος φόρος). Το ποσό αυτό διπλασιάζεται αν υπάρξει υποτροπή μέσα στην 5ετία και τετραπλασιάζεται αν υπάρξει και δεύτερη παράβαση μέσα στην πενταετία.

Ρόλο στη διαμόρφωση του προστίμου, παίζει και το αν ο φορολογούμενος τηρεί ή όχι βιβλία. Έτσι επιβάλλεται πρόστιμο:

· εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων

· χίλια (1.000) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και

· δυό χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο ενός έτους από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου.

Υπέβαλες ανακριβή δήλωση;

Αυτή η παράβαση αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Συγκεκριμένα, «αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:

α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,

γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση.

Αξιολόγηση