Ανοίγουν θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ - Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Ανοίγουν θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ - Δείτε όλες τις λεπτομέρειες
Στην πρόσληψη 12 ατόμων σε Χιο, Κω και Μεγαλόπολη προχωράει η ΔΕΗ με την έκδοση τεσσάρων προκηρύξεων.

Ειδικότερα, ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Χίου (ΑΣΠ ΧΙΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών 3 έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

ΥπηρεσίαΈδραυπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
ΑΣΠ ΧΙΟΥΚοντάρι ΧίουΥΕΕργάτης60ημερομίσθια3

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 10/02/2016 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Χίου στο Κοντάρι Χίου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:

- Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

- Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.

- Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).

- Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.

- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

- Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ - ΑΜΚΑ,ΑΦΜ

Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε.

Ο ΑΣΠ ΚΩ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.

ΥπηρεσίαΈδραυπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
ΑΣΠ ΚΩΜαστιχάρι - Κως(ΥΕ) Εργάτης60 ημερομίσθια3

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 12/02/2016 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΚΩ στο Μαστιχάρι Κω, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:

1. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

2. Βεβαίωση ανεργίας.

3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).

4. Βεβαίωση ενσήμων

5. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.

6. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης τους στη ΔΕΗ Α.Ε.

Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

ΥπηρεσίαΈδραυπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
AHΣ Μεγ/λης Β'Μεγαλόπολη ΑρκαδίαςΕργάτης (ΥΕ)60 ημερομίσθια4

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλλουν από 04.02.2016 μέχρι 10.02.2016 και ώρα 08:00 έως 14:00 στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β', την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :

1. Εντοπιότητα

2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.

3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).

4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι, οι προσληφθέντες θα καλύψουν ανάγκες του Δ/Ο Τομέα του Σταθμού.

Ο Κλάδος ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α' ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών του Σταθμού.

ΥπηρεσίαΈδραυπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
AHΣ Μεγ/λης Α'ΜεγαλόποληΕργάτης (ΥΕ)60 ημερομίσθια2

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν έως 11.02.2016 και ώρα 13:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α', την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :

1. Πιστοποιητικό Δήμου για την εντοπιότητα του αιτούντος, με επακριβή προσδιορισμό της Δημοτικής ή της Τοπικής Κοινότητας αυτού.

2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του αιτούντος.

3. Πιστοποιητικά αρμόδιων φορέων από τα οποία θα προκύπτει η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειάς του κ.λ.π.).

4. Βεβαίωση προηγούμενης εμπειρίας στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.

5. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη ατόμων που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ.

Αξιολόγηση