Ο ΟΠΑΠ ενέκρινε την επίμαχη σύμβαση με την Ιντραλότ !!

Ο ΟΠΑΠ ενέκρινε την επίμαχη σύμβαση με την Ιντραλότ !!
ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟ ΤΑΪΠΕΔ, ΤΗΝ ΑΦΗΣΕ ΣΤΟ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟ Ψηφίστηκε τελικά στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΠΑΠ, στην οποία παρέστη με το ζόρι το 37% των μετόχων, η επίμαχη σύμβαση με την Ιντραλότ, παρά το γεγονός ότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν πήρε θέση υπέρ ή κατά της υπογραφής.

Ουσιαστικά η διοίκηση Σταυρίδη έριξε το μπαλάκι των ευθυνών στην διοίκηση Λουρόπουλου, η οποία βιάστηκε να υπογράψει μόλις λίγες μέρες πριν από την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους ιδιώτες ενδιαφερόμενους για την απόκτηση του ποσοστού που κατέχει το δημόσιο.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η απόφαση ελήφθη από το 26% των μετόχων του Οργανισμού, καθώς παρέστη το 37,86% και υπέρ ψήφισε το 70,85% επ’ αυτού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΤΑΙΠΕΔ παρέστη μόλις με 3,13% αντί του 33% που κατέχει, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο νέος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέλιος Σταυρίδης αναφέρει σε επιστολή του τους λόγους για τους οποίους δεν πήρε θέση επ’ αυτού.

Η επιστολή του κ. Σταυρίδη προς τον ΟΠΑΠ έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση σχεδίου σύμβασης, μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και της εταιρείας Intralot, με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της ΟΠΑΠ σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού», το ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, δηλώνει ότι θεωρεί σημαντική κάθε ενέργεια που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού, ενισχύοντας τη δυνατότητα και προοπτική ανάπτυξης των εργασιών του.

Εντούτοις, το ΤΑΙΠΕΔ σε καμία περίπτωση δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τους όρους του φερομένου προς έγκριση σχεδίου σύμβασης. Η έγκριση των όρων αυτών αποτελεί θέμα της Διοίκησης του ΟΠΑΠ, η οποία έχει και την ειδική γνώση των σχετικών τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων, καθώς και των αντίστοιχα τιθέμενων συμβατικών όρων, όπως και τη συνολική ευθύνη διακυβέρνησης της εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της.

Με αυτά τα δεδομένα, το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του τη Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ, ζητά από αυτήν, να προχωρήσει, στην ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα συμφέροντα και την αξία του Οργανισμού.

Το Ταμείο, φρονεί περαιτέρω ότι, για προφανείς λόγους εταιρικής τάξης, η απόφαση αποδοχής των όρων του φερομένου προς έγκριση σχεδίου σύμβασης, ανήκει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Διοίκησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία άλλωστε έχει διενεργήσει την σχετική διαγωνιστική διαδικασία και διαπραγμάτευση και οριστικοποίηση των συμβατικών όρων. Για τους λόγους αυτούς, το ΤΑΙΠΕΔ παρίσταται αλλά δεν ψηφίζει υπέρ ή κατά της λήψης απόφασης για το εν λόγω θέμα, όπως αυτό εισάγεται στη Γενική Συνέλευση, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, δηλαδή, ως έγκριση συνολικού σχεδίου σύμβασης.

Με εκτίμηση,

Στέλιος Σταυρίδης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

1. Την 6η Απριλίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 συνεχίσθηκε η μετ’ αναβολή (κατ’ άρθρο 39§3 του Κ.Ν. 2190/1920) συνεδρίαση της έβδομης (7ης) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 729 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 120.783.058 μετοχές σε σύνολο 319.000.000, ήτοι ποσοστό 37,86% επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση εκλεγείς Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος εισήγαγε προς συζήτηση και ψηφοφορία τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

α. Επικύρωσε την προβλεπόμενη από τα άρθρα 18§7 του Κ.Ν. 2190/1920 και 14§1 του Καταστατικού της εταιρείας αντικατάσταση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

του κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, ως Εκτελεστικού Μέλους, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Ιωάννη Σπανουδάκη.

του κ. Θεοφάνη Μουστακάτου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Παναγιώτη Βρυώνη.

του κ. Στέφανου Παντζόπουλου, ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Γεωργίου Ράλλη.

του κ. Παναγιώτη Κολιοπάνου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Νικολάου Σοφοκλέους.

του κ. Κωνσταντίνου Φουλίδη, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη.

του κ. Δημητρίου Αγραφιώτη, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Κυριακού.

του κ. Επαμεινώνδα Λεκέα, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Γανωτή.

της κας Δέσποινας Λασκαρίδου, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Αλεξίου Σωτηρόπουλου.

του κ. Γεωργίου Συμεωνίδη, ως Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Αθανασίου Ζυγούλη.

Επίσης ανακοινώθηκε η αναπλήρωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, στα καθήκοντά του, ως Προέδρου του Δ.Σ., σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος, από το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κα Δέσποινα Λασκαρίδου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 8 του Καταστατικού της Εταιρείας.

β. Επικύρωσε την εκλογή του κ. Στέφανου Παντζόπουλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Γεωργίου Ράλλη και του κ. Θεοφάνη Μουστακάτου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη, για το υπόλοιπο της θητείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 37§1 του Ν. 3693/2008.

γ. Ενέκρινε τα κείμενα των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Αξιολόγηση