ΟΤΕ: Κέρδη 33,9 εκατ. ευρώ στο α΄τρίμηνο

ΟΤΕ: Κέρδη 33,9 εκατ. ευρώ στο α΄τρίμηνο
Αύξηση εσόδων σταθερής 1,7% χάρη στις επιδόσεις σε Broadband, TV και ICT o Μικρή μείωση εσόδων από υπηρεσίες κινητής (-3,1%, από -3,7% το έτος. Αύξηση 8% της κερδοφορίας EBITDA στη σταθερή Ελλάδας, EBITDA σταθερής & κινητής αυξημένη 1%

Συνεχιζόμενες πιέσεις στη Ρουμανία Χαμηλότερες Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές λόγω μειωμένου EBITDA, αυξημένων επενδύσεων και χρονικής συγκυρίας σε ότι αφορά το κεφάλαιο κίνησης Καθαρός Δανεισμός στα €853 εκατ. ή 0,6 φορές το EBITDA

Αθήνα, 4 Μαΐου 2016 – Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2016, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος ΟΤΕ (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2016 Α’τρίμηνο 2015 +/- %

Κύκλος Εργασιών 928,5 940,8 -1,3%

EBITDA 305,4 320,0 -4,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA* 309,3 326,0 -5,1%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 33,3% 34,7% -1,4μον

Καθαρά Κέρδη 33,9 40,4 -16,1%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) 0,0694 0,0827 -16,1%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες** 189,0 212,8 -11,2% Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία** 164,7 159,8 +3,1%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές** 24,3 53,0 -54,2%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Xρηματοοικονομικά & περιουσιακά στοιχεία 1.336,5 1.044,6 +27,9% Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος) 853,2 1.135,9 -24,9%

Σταθερή Τηλεφωνία Ελλάδας (OTE ΑΕ) Α’τρίμηνο 2016 Α’τρίμηνο 2015 +/- % Κύκλος Εργασιών 378,9 372,4 +1,7% Προσαρμοσμένο EBITDA* 161,1 149,1 +8,0% Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA % 42,5% 40,0% +2,5 μον * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης **Συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή πληρωμών για άδειες φάσματος

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Σε αντίξοες συνθήκες, καταφέραμε να σημειώσουμε ένα θετικό πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα. Πετύχαμε αύξηση των εσόδων στη σταθερή, χάρη στα καλά αποτελέσματα της τηλεόρασης, αλλά και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, με το VDSL να καταγράφει ρεκόρ νέων συνδέσεων στο τρίμηνο. Επίσης, συνεχίστηκε η αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες ICT.

Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες οφείλεται στη μειωμένη χρήση, αποτέλεσμα των δύσκολων συνθηκών στην αγορά. Οι θυγατρικές μας κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία και στην Αλβανία πέτυχαν αύξηση εσόδων. Στη Ρουμανία, δεν έχουν διαφανεί ακόμη τα οφέλη από τις σημαντικές μας προσπάθειες και επενδύσεις. Ωστόσο, πιστεύουμε στην ικανότητα της νέας διοίκησης να βελτιώσει τις επιδόσεις της εταιρείας σε βάθος χρόνου.»

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Έχουμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας για το υπόλοιπο της χρονιάς, κυρίως λόγω της εφαρμογής μέτρων που θα επηρεάσουν το διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας στην Ελλάδα και, πιθανά, τη ζήτηση για τις υπηρεσίες μας. Βασική μας προτεραιότητα είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, και είμαστε πεπεισμένοι ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη τους και να στηρίξουμε τα έσοδά μας, είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στρατηγικά στα δίκτυά μας και την τεχνολογία. Θα κινηθούμε προς αυτή τη κατεύθυνση με αυστηρή πειθαρχία σε λειτουργικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο, για να διατηρήσουμε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία μας.»

Προοπτικές

Το 2016, ο ΟΤΕ αναμένει ότι θα συνεχιστούν οι τάσεις που διαμόρφωσαν τις επιδόσεις του το 2015. Στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα μέσα που διαθέτει, ο ΟΤΕ θα επιδιώξει να περιορίσει την επίδραση από τις σταθερά δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την πίεση που υφίσταται η αγοραστική δύναμη καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η ενδεχόμενη επιβολή πρόσθετης φορολογίας σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω τη ζήτηση. Στις διεθνείς δραστηριότητές του, ο Όμιλος αναμένει ότι ο ανταγωνισμός στη Ρουμανία θα παραμείνει έντονος και λαμβάνει μέτρα για να μετριάσει τη μείωση των εσόδων μεσοπρόθεσμα, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, την εμπορική στρατηγική, τη συγκράτηση του κόστους και τις επενδύσεις σε δίκτυα. Οι συνολικές επενδύσεις του ΟΤΕ αναμένεται και το 2016 να διαμορφωθούν στα επίπεδα των €0,55 δισ., εξαιρουμένου του κόστους για την απόκτηση φάσματος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές για το 2016 αναμένεται να ανέλθουν σε €0,5 δισ. περίπου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2016 Α’τρίμηνο 2015 +/- % Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 378,9 372,4 +1,7% Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 276,9 293,7 -5,7% Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 137,1 148,7 -7,8% Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 113,0 103,2 +9,5% Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 20,5 16,3 +25,8% Λοιπά 105,7 118,7 -11,0% Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος) (103,6) (112,2) -7,7% ΣΥΝΟΛΟ 928,5 940,8 -1,3% Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 8,7 16,1 -46,0% Σελίδα 3 από 11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ EBITDA ΟΜΙΛΟΥ (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2016 Α’τρίμηνο 2015 +/- % Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα 161,1 149,1 +8,0% Περιθώριο EBITDA 42,5% 40,0% +2,5μον Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα 91,9 100,4 -8,5% Περιθώριο EBITDA 33,2% 34,2% -1μον Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία 20,5 32,8 -37,5% Περιθώριο EBITDA 15,0% 22,1% -7,1μον Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία 18,3 22,4 -18,3% Περιθώριο EBITDA 16,2% 21,7% -5,5μον Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία 4,2 3,6 +16,7% Περιθώριο EBITDA 20,5% 22,1% -1,6μον Λοιπά 13,3 17,7 -24,9% Περιθώριο EBITDA 12,6% 14,9% -2,3μον Όμιλος OTE 309,3 326,0 -5,1% Περιθώριο EBITDA 33,3% 34,7% -1,4μον Το Α’ τρίμηνο του 2016, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €928,5 εκατ. μειωμένα κατά 1,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015, μια καλή επίδοση σε ένα δύσκολο οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €627,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016, μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015. Tα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά 7,1%, κυρίως χάρη στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2015, με ετήσια εξοικονόμηση πάνω από €30 εκατ.

Στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 1% το τρίμηνο, αλλά η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε από την πίεση στις δραστηριότητες στη Ρουμανία. Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε €309,3 εκατ. με αποτέλεσμα το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA την ίδια περίοδο να διαμορφωθεί σε 33,3%. Τα έξοδα τόκων μειώθηκαν κατά 8,8% στο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε €36,1 εκατ. λόγω του χαμηλού καθαρού δανεισμού του Ομίλου. O φόρος εισοδήματος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €37,4 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016, μειωμένος κατά 8,8% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μείωσης στα Κέρδη Προ Φόρων.

Η αύξηση στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή οφείλεται κυρίως στις ζημιές της Ρουμανίας από τις οποίες δεν προκύπτουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €33,9 εκατ. το A’ τρίμηνο του 2016, μειώθηκαν κατά 16,1% σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μειωμένης κερδοφορίας EBITDA και του υψηλότερου πραγματικού φορολογικού συντελεστή. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος) το Α’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν σε €164,7 εκατ., αυξημένες κατά 3,1%. Οι επενδύσεις στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €87,3 εκατ. και €26,0 εκατ. αντίστοιχα.

Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €47,8 εκατ. (€30,6 εκατ. στην Ελλάδα, €9,9 εκατ. Σελίδα 4 από 11 στη Ρουμανία και €7,3 εκατ. στην Αλβανία), ενώ επιπλέον €13,5 εκατ. καταβλήθηκαν στο τρίμηνο για απόκτηση αδειών φάσματος στην Ελλάδα. Το Α’ τρίμηνο 2016, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρές προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές (συμπεριλαμβανομένων των πληρωθέντων/εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών για Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, καθώς και άδειες φάσματος) που διαμορφώθηκαν σε €24,3 εκατ. κυρίως λόγω της μειωμένης κερδοφορίας EBITDA και των ετεροχρονισμένων πληρωμών για το Α’ τρίμηνο λόγω του ελέγχου κεφαλαίων το καλοκαίρι του 2015.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2016 διαμορφώθηκε σε λιγότερο από €0,9 δισ. ή 0,6 φορές την ετήσια προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, μειωμένος κατά 24,9% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2015.

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω: (Εκατ. € ) 31 Μαρτίου 2016 31 Μαρτίου 2015 +/- % 31 Δεκεμβρίου 2015 +/- % Μεσο & μακροπρόθεσμα: – Ομόλογα 2.073,0 2.014,3 +2,9% 2.072,7 +0,0% – Τραπεζικά δάνεια 116,7 166,2 -29,8% 116,4 +0,3% Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων 2.189,7 2.180,5 +0,4% 2.189,1 +0,0% Ταμειακά Διαθέσιμα 1.329,7 1.037,0 +28,2% 1.322,5 +0,5% Καθαρός Δανεισμός 860,0 1.143,5 -24,8% 866,6 -0,8% Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 6,8 7,6 -10,5% 6,8 +0,0% Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός 853,2 1.135,9 -24,9% 859,8 -0,8% Σελίδα 5 από 11 1. ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 31 Μαρτίου 2016 31 Μαρτίου 2015 +/- % PSTN συνδέσεις 2.230.403 2.382.137 -6,4% ISDN συνδέσεις (BRA & PRA) 296.804 326.240 -9,0% Άλλες συνδέσεις (MSAN & VοB) 166.667 16.837 10x Συνδέσεις γραμμής πρόσβασης ΟΤΕ (με WLR) 2.693.874 2.725.214 -1,2% Συνδέσεις γραμμής πρόσβασης Λιανικής ΟΤΕ (χωρίς WLR) 2.680.117 2.699.125 -0,7% Σύνολο Ενεργών Ευρυζωνικών Συνδέσεων OTE 1.575.834 1.414.286 +11,4% Ενεργές Ευρυζωνικές Συνδέσεις ΟΤΕ λιανικής 1.543.813 1.393.999 +10,7% Εκ των οποίων Χονδρική Εκμίσθωση Γραμμών (WLR) 167.943 107.342 +56,5% Συνδρομητές ΟΤΕ TV (IPTV & Δορυφορική τηλεόραση) 458.269 366.846 +24,9% Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο –LLU (ενεργοί) 2.053.754 2.039.607 +0,7% Το Α’ τρίμηνο του 2016, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) κατέγραψε αύξηση 1.000 γραμμών.

Η σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας κατέγραψε περιορισμένη απώλεια 4.000 γραμμών πρόσβασης. Το Α’ τρίμηνο του 2016, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 37.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 58% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.544.000 πελάτες. Συνεχίστηκε επίσης, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων VDSL της εταιρείας, με τη προσέλκυση περίπου 18.000 συνδρομητών το τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, περίπου 168.000 συνδρομητές ή το 11% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες VDSL της εταιρείας.

Με 535 αστικά κέντρα και περίπου 5.100 καμπίνες σε λειτουργία, ο ΟΤΕ είναι σε θέση να αναβαθμίσει σημαντικό μέρος της πελατειακής του βάσης σε προγράμματα υψηλότερων ταχυτήτων, ενισχύοντας τον δείκτη ARPU. Η συνεχιζόμενη αύξηση των πελατών VDSL, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των καταναλωτών για το υψηλής ποιότητας προϊόν στο οποίο επενδύει σταθερά ο ΟΤΕ. Στο πρώτο τρίμηνο του 2016 ενισχύθηκε και η ζήτηση για υπηρεσίες VDSL χονδρικής του ΟΤΕ.

Οι υπηρεσίες τηλεόρασης συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη το Α’ τρίμηνο του 2016. Στις 31 Μαρτίου 2016, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 458.000, καταγράφοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση. Χάρη στην αύξηση των συνδρομητών και τον υψηλότερο δείκτη ARPU, οι επιδόσεις του ΟΤΕ TV κατά το τρίμηνο ήταν υψηλές. O OTE συνέχισε να κεφαλαιοποιεί τις σημαντικές επενδύσεις του σε δημοφιλές αθλητικό περιεχόμενο, όπως οι διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League, UK Premier League και το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο OTE ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στην αγορά ICT υπηρεσιών, σημειώνοντας αύξηση 16,6% στα σχετικά έσοδα. Οι επιδόσεις αυτές ενισχύθηκαν από την αύξηση των έργων που αναλαμβάνει ο ΟΤΕ για ιδιωτικές εταιρείες. Τα έργα για το Δημόσιο (επιχορηγούμενα από ΕΕ) αναμένεται να μειωθούν σταδιακά μέσα στη χρονιά. Σελίδα 6 από 11 ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2016 Α’τρίμηνο 2015 +/- % Κύκλος Εργασιών 378,9 372,4 +1,7% – Έσοδα λιανικής σταθερής 220,6 214,0 +3,1% – Έσοδα χονδρικής σταθερής 81,4 81,3 +0,1% – Λοιπά 76,9 77,1 -0,3% Λοιπά έσοδα/(έξοδα) καθαρά 2,3 4,5 -48,9% EBITDA 158,5 145,6 +8,9% Περιθώριο EBITDA % 41,8% 39,1% +2,7μον Προσαρμοσμένο EBITDA* 161,1 149,1 +8,0% Περιθώριο EBITDA % 42,5% 40,0% +2,5μον Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες)-ΕΒΙΤ 76,0 73,3 +3,7% Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου (2,6) (3,5) -25,7% Αποσβέσεις (82,5) (72,3) +14,1% * Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και εξόδων αναδιοργάνωσης Το Α’ τρίμηνο του 2016 τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, ενισχυμένα κατά 1,7%, αυξήθηκαν για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 3,1% το τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, τηλεόραση και υπηρεσίες ICT, αποτέλεσμα των συνεχών επενδύσεων σε δίκτυα, της αναβάθμισης της εμπειρίας του πελάτη, αλλά και της εμπορικής στρατηγικής. Τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν από την αύξηση των πελατών VDSL στο τρίμηνο. Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €220,1 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016, μειωμένα κατά 3,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015.

Η μείωση αυτή οφείλεται στα χαμηλότερα κόστη εξοπλισμού και συντήρησης. Τα έξοδα προσωπικού παρέμειναν αμετάβλητα στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, λόγω της ενσωμάτωσης των υπαλλήλων της OTE Plus και της OTE Investments στον ΟΤΕ, κατά τη διάρκεια του 2015. Εξαιρουμένης αυτής της εξέλιξης, τα έξοδα προσωπικού θα ήταν μειωμένα κατά 10%, λόγω του πρόσφατου προγράμματος οικειοθελούς αποχώρησης. Η Διοίκηση συνεχίζει να αναζητά περιοχές μείωσης του κόστους.

Συγκεκριμένα, οι προσπάθειες να μειωθούν τα έξοδα για ενέργεια, που ανέρχονται σε περίπου 5% των συνολικών λειτουργικών εξόδων, μέσω της απευθείας συμμετοχής στην αγορά χονδρικής πώλησης ενέργειας, εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στη μείωση του κόστους. Έχει επίσης επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση στα έξοδα εκτύπωσης και αποστολής λογαριασμών, με την ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη και τη δυναμική προώθηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 8,0% το Α’ τρίμηνο 2016 και διαμορφώθηκε σε €161,1 εκατ. ως αποτέλεσμα των ισχυρών εσόδων και των μειωμένων εξόδων. Κατά συνέπεια το προσαρμοσμένο Σελίδα 7 από 11 περιθώριο EBITDA στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, αυξήθηκε κατά 250 μονάδες βάσης σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015, σε 42,5%. ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 31 Μαρτίου 2016 31 Μαρτίου 2015 +/- % Συνδρομητές κινητής 7.476.131 7.308.284 +2,3% (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2016 Α’τρίμηνο 2015 +/- % Έσοδα υπηρεσιών 221,8 228,9 -3,1% Σύνολο Εσόδων 276,9 293,7 -5,7% Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων, επίδρασης προγρ. εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) (185,3) (193,9) -4,4%

Προσαρμοσμένο EBITDA* 91,9 100,4 -8,5% Περιθώριο EBITDA % 33,2% 34,2% -1μον * Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης Στο τέλος του Α’ τριμήνου 2016, η Cosmote παρείχε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,5 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα, αυξημένους κατά 2,3% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2015. Το Α’ τρίμηνο 2016, τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 3,1% (έτος 2015: -3,7%), μια ανθεκτική επίδοση λαμβάνοντας υπόψη το δύσκολο οικονομικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 5,7%, ως αποτέλεσμα της μείωσης κατά 13,5% στις πωλήσεις συσκευών σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015, το οποίο όμως είχε επηρεαστεί θετικά από το πρόγραμμα Ψηφιακής Αλληλεγγύης, επιδοτούμενο από την Ε.Ε το οποίο παρείχε σε δικαιούχους του Κοινωνικού Μερίσματος επιδοτούμενες συσκευές (tablets ή laptops), συνδέσεις στο διαδίκτυο και εκπαίδευση στο σπίτι κατά την διάρκεια του 2015.

Με βάση τη στρατηγική της για διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής της βάσης, εστιάζοντας στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote επενδύει σταθερά στην υπεροχή του δικτύου της σε κάλυψη και ταχύτητα. Το Α’ τρίμηνο 2016, η Cosmote επέκτεινε περαιτέρω το 4G δίκτυό της, το οποίο σήμερα καλύπτει πάνω από το 83% του πληθυσμού της χώρας, υπερέχοντας σημαντικά του ανταγωνισμού. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει εμπορικά ευρυζωνικές υπηρεσίες 4G+ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις και τουριστικούς προορισμούς.

Οι υπηρεσίες data κινητής συνέχισαν να αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό το Α’ τρίμηνο του 2016 με αποτέλεσμα η κίνηση δεδομένων στο δίκτυο της Cosmote να αυξηθεί κατά 43% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, καθώς το 53% περίπου της πελατειακής βάσης της Cosmote είναι χρήστες smartphones. Το Α’ τρίμηνο 2016, ο δείκτης μικτού AMOU της Cosmote Ελλάδας μειώθηκε κατά 4,5% και διαμορφώθηκε σε 280 λεπτά, κυρίως λόγω της μειωμένης χρήσης.

Ο δείκτης μικτού ΑRPU για την ίδια περίοδο ήταν €11 μειωμένος κατά 4,4% από το Α’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της μειωμένης χρήσης. Σελίδα 8 από 11 2. ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 31 Μαρτίου 2016 31 Μαρτίου 2015 +/- % Γραμμές Σταθερής Τηλεφωνίας 2.182.330 2.160.572 +1,0% Συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών 1.195.923 1.217.571 -1,8% Συνδρομητές Τηλεόρασης (DTH, IPTV & καλωδιακή) 1.449.190 1.413.921 +2,5% Συνδυαστικοί FMC πελάτες 270,166 99,403 +171.8% (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2016 Α’τρίμηνο 2015 +/- % Κύκλος Εργασιών 137,1 148,7 -7,8% -Έσοδα λιανικής σταθερής 78,9 86,5 -8,8% -Έσοδα χονδρικής σταθερής 24,2 23,7 +2,1% – Έσοδα κινητής 8,0 4,4 +81,8% – Λοιπά 26,0 34,1 -23,8% Λοιπά έσοδα 4,9 6,9 -29,0% EBITDA 20,2 32,4 -37,7% Περιθώριο EBITDA % 14,7% 21,8% -7,1μον Προσαρμοσμένο EBITDA* 20,5 32,8 -37,5% Περιθώριο EBITDA % 15,0% 22,1% -7,1μον Λειτουργικά Κέρδη/(ζημίες) (EBIT) (12,4) (0,1) – (Κόστος) προγράμματος εθελούσιας εξόδου (0,3) (0,4) -25,0% Αποσβέσεις (32,6) (32,5) +0,3% * Εξαιρουμένης της επίδρασης Προγραμμάτων αναδιοργάνωσης

Το Α’ τρίμηνο του 2016, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ρουμανίας μειώθηκαν κατά 7,8% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των εσόδων φωνής και χρονικής συγκυρίας στην υλοποίηση έργων ICT. Αντίθετα, τα έσοδα κινητής από συνδυαστικά πακέτα σταθερής-κινητής αυξήθηκαν κατά 82%, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν τη συνδυαστική προσφορά. Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015, τα έσοδα της σταθερής από φωνή μειώθηκαν κατά 16%, τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες κατά 4% και τα έσοδα από τηλεόραση κατά 1%.

Σε ετήσια βάση, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών συνδυαστικών πακέτων σχεδόν τριπλασιάστηκε, οι συνδρομητές τηλεόρασης συνέχισαν να αυξάνονται, κατά 2,5%, και οι συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσίων μειώθηκαν κατά 1,8%. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, Σελίδα 9 από 11 μειώθηκαν κατά 1,3 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015.

Η Εταιρεία διατήρησε αυστηρό έλεγχο στα έμμεσα κόστη και ολοκλήρωσε πλήθος έργων μετασχηματισμού. Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 29% το Α’ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015, κυρίως εξαιτίας των χαμηλότερων εσόδων από πώληση παγίων. ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 31 Μαρτίου 2016 31 Μαρτίου 2015 +/- % Συνδρομητές κινητής 5.653.791 5.887.075 -4,0% (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2016 Α’τρίμηνο 2015 +/- % Έσοδα υπηρεσιών 77,1 78,6 -1,9% Σύνολο Εσόδων 113,0 103,2 +9,5% Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων,απομειώσεων, επίδρασης προγρ. εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) (95,7) (81,0) +18,1% Προσαρμοσμένο EBITDA* 18,3 22,4 -18,3% Περιθώριο EBITDA % 16,2% 21,7% -5,5μον * Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης Το Α’ τρίμηνο του 2016, η συνολική πελατειακή βάση της Telekom Romania Mobile μειώθηκε κατά 4%, σε 5,7 εκατ., εκ των οποίων το 29% ήταν πελάτες συμβολαίου.

Οι εταιρικοί πελάτες αυξήθηκαν κατά 5,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προσφορών της εταιρείας για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς και των συνεργιών που προέκυψαν από το rebranding της σταθερής και κινητής υπό την επωνυμία Telekom. Ο δείκτης μικτού ΑRPU αυξήθηκε κατά 2,7% το Α’ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015, λόγω του αυξημένου ARPU από εισερχόμενη κίνηση, ενώ ο δείκτης μεικτού AMOU αυξήθηκε κατά 4,6%.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, αυξήθηκαν κατά 18%, εξαιτίας του αυξημένου κόστους πωληθέντων, που σχετίζεται με τα υψηλότερα έσοδα από πώληση συσκευών, και του υψηλότερου κόστους διασύνδεσης. Η μείωση του περιθωρίου κερδοφορίας της καρτοκινητής λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, καθώς και τα κόστη για την ενίσχυση της πελατειακής βάσης εταιρικών πελατών της εταιρείας, οδήγησαν σε μείωση της κερδοφορίας EBITDA. Σελίδα 10 από 11 3. ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 31 Μαρτίου 2016 31 Μαρτίου 2015 +/- % Συνδρομητές κινητής 1.705.525 2.063.396 -17,3% (Εκατ. € ) Α’τρίμηνο 2016 Α’τρίμηνο 2015 +/- % Έσοδα υπηρεσιών 19,7 15,7 +25,5% Σύνολο Εσόδων 20,5 16,3 +25,8% Σύνολο λειτουργικών εξόδων(πλην αποσβέσεων, απομειώσεων, επίδρασης προγρ. εθελ. αποχώρησης & αναδιοργάνωσης) (16,3) (12,7) +28,3% Προσαρμοσμένο EBITDA* 4,2 3,6 +16,7% Περιθώριο EBITDA % 20,5% 22,1% -1,6μον * Εξαιρουμένης της επίδρασης εξόδων αναδιοργάνωσης Στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2016, η πελατειακή βάση της Telekom Albania ανήλθε σε 1,7 εκατ. Συνδρομητές, μειωμένη κατά 17,3%. Η συγκεκριμένη πτώση ωφείλεται στις ρυθμιστικές αλλαγές τον Ιούλιο του 2015, που απαγορεύουν τις διαφορετικές χρεώσεις για κλήσεις εντός και εκτός δικτύου, καθιερώνοντας στην αγορά κινητής της Αλβανίας τη μία κάρτα SIM ανά πελάτη.

Η Telekom Albania κατέγραψε το Α’ τρίμηνο του 2016 αύξηση 30,6% στα έσοδα από χρήση δεδομένων από κινητό σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, κυρίως λόγω της εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών LTE τον Ιούλιο του 2015 και των ανταγωνιστικών της προσφορών σε υπηρεσίες και smartphones. Η ρύθμιση των υπηρεσιών λιανικής, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2015, ενίσχυσε περαιτέρω τον ανταγωνισμό στην αγορά της Αλβανίας το Δ’ τρίμηνο του 2015 και επηρέασε και το Α’ τρίμηνο του 2016. Στο αυτό το πλαίσιο, η Telekom Albania κατάφερε να ενισχύει τα συνολικά έσοδά της κατά 25,8% και τα έσοδα από υπηρεσίες κατά 25,5%, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2015.

Επιπλέον, τα νέα τιμολογιακά προγράμματα συμβολαίου και καρτοκινητής που διατέθηκαν τον Ιούλιο, οδήγησαν σε ενίσχυση της εθνικής και διεθνούς εισερχομένης κίνησης και σε μία συνολική αύξηση του δείκτη ARPU. Παρά την αρνητική επίδραση των αυξημένων εξόδων διασύνδεσης, η κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 16,7% το Α΄ τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, λόγω των αυξημένων εσόδων και της αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους. Σελίδα 11 από 11 4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Η TELEKOM ROMANIA ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ORANGE ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Στις 16 Φεβρουαρίου 2016, η Telekom Romania ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Orange Ρουμανίας, μέσω μιας συμφωνίας για εθνική περιαγωγή στο δίκτυο 4G της Orange Ρουμανίας.

Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τη θέση της Telekom Romania στην αγορά εξασφαλίζοντάς της την καλύτερη κάλυψη 4G στη χώρα. Επιπλέον, με βάση τη συμφωνία αυτή η Τelekom Romania θα διαθέσει το FTTH/B αστικό δίκτυό της στην Orange Ρουμανίας σε χονδρική. Έτσι αξιοποιούνται περαιτέρω οι υποδομές της Telekom Romania και αυξάνεται η χρήση τους. Η συνεργασία των δύο κορυφαίων παρόχων της Ρουμανίας θα ενισχύσει τις επενδύσεις και τον ανταγωνισμό στη χώρα.

Αξιολόγηση