Αλλάζει επωνυμία η ΕΛΒΑΛ - Πώς θα μετονομαστεί

Αλλάζει επωνυμία η ΕΛΒΑΛ - Πώς θα μετονομαστεί
Με νέα επωνυμία θα εμφανίζεται από την ερχόμενη Τρίτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρία ΕΛΒΑΛ.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σημερινή της ανακοίνωση η εταιρίαενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 15/09/2015 η ΈκτακτηΓενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, μεταξύ των άλλων θεμάτων,αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. 99704/30-09-2015 απόφασή του ενέκρινε τηντροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του στις 08/10/2015ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση τηςεταιρίας, ορίζεται ότι από την 13/10/2015, η επωνυμία της εταιρείας στοΧρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «ΕΛΒΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Τα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελβάλ ανήλθε στα 655 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 28%, έναντι 511 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 31 εκ. ευρώ έναντι 4,4 εκ. ευρώ του εξαμήνου 2014 (κέρδη 0,247 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,036 ευρώ ανά μετοχή).

Συγκεκριμένα, ο τομέας έλασης του Ομίλου Ελβάλ εμφάνισε αυξημένη δραστηριότητα λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης από τις διεθνείς αγορές, ενώ στον τομέα διέλασης δεν επαναλήφθηκαν οι υψηλές ζημιές του εξαμήνου του 2014. Ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου Ελβάλ ανήλθε σε 180 χιλ. τόνους, αυξημένος κατά 1,25%, αλλά οι υψηλότερες τιμές του αλουμινίου (LME και premium), η βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και οι αυξημένες τιμές κατεργασίας επέδρασαν πολλαπλασιαστικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών και είχαν σημαντική επίδραση στην κερδοφορία του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω θετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν παρά το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος.

Αξιολόγηση