Υποχρεωτική η υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Υποχρεωτική η υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ.
Με ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του, το Επαγγελματικό Επιμελήτήριο Αθήνας γνωστοποιεί ότι οι επιχειρηματίες θα πρέπει να υποβάλλουν απόδεικτικό της φορολογικής τους δήλωση στο ΓΕΜΗ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδατου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας:

«Όλοι οι επιχειρηματίες - υπόχρεοι εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που δεν είναι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή όλοι εκτός από ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και πιο συγκεκριμένα οι ΟΕ, ΕΕ, Συν ΠΕ, Ατομικές, Αστικές εταιρίες, κοινοπραξίες, κλπ, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α 79760 / 31-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3623)».

Υπενθυμίζεται ότι η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο με ταυτόχρονη την καταβολή των τελών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Υ.Α. 79752/30.12.2014.

Αξιολόγηση