Σημαντική πτώση στις πωλήσεις για το 69% των επιχειρήσεων λόγω capital controls

Σημαντική πτώση στις πωλήσεις για το 69% των επιχειρήσεων λόγω capital controls
Η Endeavor Greece, διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός στήριξης της επιχειρηματικότητας, καταγράφει τη νέα πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 300 επιλεγμένων επιχειρήσεων κατά το διάστημα 13-17 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η λειτουργία του 58% των επιχειρήσεων έχειεπηρεαστεί πολύ από τους περιορισμούς στις διεθνείς συναλλαγές καθώς σημαντικός αριθμόςεπιχειρήσεων δεν μπορούν να εισάγουν πρώτες ύλες ή να αξιοποιήσουν υπηρεσίες καιυποδομές του εξωτερικού. Η επιβολή περιορισμού στις αναλήψεις μετρητών έχει επίσηςδημιουργήσει προβλήματα αν και σε ελαφρά μικρότερο βαθμό.

Λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων, 69% των επιχειρήσεων υπέστησαν σημαντική μείωσηπωλήσεων, με 18% των επιχειρήσεων να αναφέρουν πτώση μεγαλύτερη του 50%. Το 27% τωνεπιχειρήσεων δε σημείωσε καμία μεταβολή στις πωλήσεις, ενώ στο 4% οι πωλήσεις αυξήθηκαν.

Οι επιχειρηματίες λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών πουδημιουργήθηκαν από την τραπεζική αργία. Καθυστερούν τις πληρωμές προς τουςπρομηθευτές τους (45%) και σε λιγότερες περιπτώσεις και τη μισθοδοσία. Για τη διευκόλυνσητων συναλλαγών τους, πολλές επιχειρήσεις (46%) αξιοποιούν λογαριασμούς στο εξωτερικό γιαεισπράξεις και πληρωμές. Ένα μικρό ποσοστό (15%) πραγματοποιεί πωλήσεις μόνο έναντιμετρητών, ενώ 11% των εταιριών οδηγήθηκαν σε πάγωμα της παραγωγικής διαδικασίας λόγωέλλειψεων σε πρώτες ύλες.

Λόγω του φόβου για "κούρεμα" καταθέσεων, πολλές επιχειρήσεις προχώρησαν σεαποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων τους σε προμηθευτές (40%) και προπληρωμή μισθών(46%). Ένα μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων αναφέρει μειώσεις μισθών και απολύσειςενώ το 1/3 περίπου προβαίνει σε μειώσεις σε μη μισθολογικά λειτουργικά κόστη, όπως γιαπαράδειγμα τις δαπάνες μάρκετινγκ.

Τέλος, σε ποσοστό 23%, οι ελληνικές επιχειρήσειςσχεδιάζουν να μεταφέρουν άμεσα την έδρα τους στο εξωτερικό για να εξασφαλίσουνμεγαλύτερη ασφάλεια, ρευστότητα και σταθερότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 70% των ερωτώμενων πιστεύουν ότι οι κεφαλαιακοίέλεγχοι θα κρατήσουν περισσότερους από 4 μήνες, με το 44% να εκτιμά διάρκεια μεγαλύτερητων 10 μηνών. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναμένει "κούρεμα" καταθέσεων: το 22%εκτιμά “κούρεμα” μεγαλύτερο του 25%. Σε ποσοστό 80% πιστεύουν ότι θα παραμείνει ηΕλλάδα στο ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (97%) επιθυμεί την εξέλιξη αυτή.

Οι προτεραιότητες που πιστεύουν ότι πρέπει να θέσει η κυβέρνηση άμεσα είναι η άρση τωνπεριορισμών σε τραπεζικές συναλλαγές και η αύξηση της διαθέσιμης ρευστότητας για τιςεπιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Μακροπρόθεσμα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αντιμετώπισητης φοροδιαφυγής, σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και το συνταξιοδοτικό, αλά και τημείωση της γραφειοκρατίας.

Αξιολόγηση