ΕΥΔΑΠ: Αύξηση 3,7% των προ φόρων κερδών το 2014

 ΕΥΔΑΠ: Αύξηση 3,7% των προ φόρων κερδών το 2014
Βελτίωση της προ φόρων κερδοφορίας και των EBITDA κατέγραψε το 2014 η ΕΥΔΑΠ παρά την υποχώρηση που σημείωσε ο κύκλος εργασιών της.


Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε στα 326,4 εκατ. ευρώ έναντι 336,2 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,9% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της εταιρίας.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 4,8% παρά την μείωση του κύκλου εργασιών και διαμορφώθηκαν στα 87,6 εκατ. ευρώ έναντι 83,6 εκατ. ευρώ το 2013, κυρίως λόγω της μείωσης του συνολικού λειτουργικού κόστους κατά 1,2%, στα 276,7 εκατ. ευρώ έναντι 280,0 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ ανήλθαν στο ποσό των 63,5 εκατ. ευρώ έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 3,7%.
Τα κέρδη μετά φόρων για την εταιρεία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 42 εκατ. ευρώ, έναντι 77,7 εκατ. ευρώ του 2013 τα οποία όμως δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη προηγούμενη χρήση.
Η ΕΥΔΑΠ θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, όπως και πέρσι ίση με το 50% των καθαρών κερδών του 2014, ποσού 21,3 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή).

Αξιολόγηση