Διεύρυνση ζημιών για το εκδοτικό συγκρότημα Μπόμπολα

 Διεύρυνση ζημιών για το εκδοτικό συγκρότημα Μπόμπολα
Οριακή μείωση κύκλου εργασιών και διεύρυνση ζημιών εμφάνισε στη χρήση 2014 η Πήγασος Εκδοτική.


Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 58,9 εκατ. ευρώ έναντι 59 εκατ. ευρώ το 2013, τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 2,5 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικού EBITDA ύψους 6,2 εκατ. ευρώ το 2013 ενώ τα καθαρά αποτελέσματα της Πήγασος για τη χρήση του 2014 ανήλθαν σε ζημίες 32,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 31,6 εκατ. ευρώ που εμφάνισε το 2013. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκε σε 4,5 εκατ. ευρώ από 4,7 εκατ. ευρώ το 2013.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κυμάνθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2013 περίπου σε 59 εκατ. ευρώ εξαιτίας της σταθεροποίησης των εσόδων τόσο από κυκλοφορία όσο και από διαφήμιση. Παράλληλα, σημειώθηκε και μια μικρή μείωση και του κόστους πωλήσεων κατά 2,4 % περίπου από 40 εκατ. ευρώ το 2013 σε 39 εκατ. ευρώ το 2014, αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας που γίνεται για περιορισμό του κόστους σε κάθε επίπεδο της παραγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου. Έτσι, το μεικτό κέρδος αυξήθηκε από 18,9 εκατ. ευρώ το 2013 σε 19,8 εκατ. ευρώ το 2014.
Όσον αφορά στα έξοδα διάθεσης και διοίκησης, ακολούθησαν και αυτά την ίδια πτωτική πορεία με το κόστος πωλήσεων στα πλαίσια όπως προαναφέραμε της προσπάθειας μείωσης του κόστους. Αναλυτικότερα, τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 7% από 15,9 εκατ. ευρώ το 2013 σε 14,8 εκατ. ευρώ το 2014. Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 6% περίπου από 6,8 εκατ. ευρώ το 2013 σε 6,4 εκατ. ευρώ το 2014.
Ο στόχος για την τρέχουσα χρήση είναι η διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για τις εταιρείες του ομίλου, ο περιορισμός του κόστους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και η συγκράτηση, διασφάλιση και επαύξηση των μεριδίων διαφημιστικής δαπάνης και κυκλοφορίας.

Αξιολόγηση