ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Δωρεάν υποστήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Δωρεάν υποστήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Δωρεάν υποστήριξη σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες προσφέρει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναλαμβάνοντας μια ιδιαίτερα σημαντική δράση.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε επιχειρήσεις που θέλουν να κατοχυρώσουν κάποια μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας όπως ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κ.α.

Σε πρώτη φάση, οι επιχειρήσεις θα συμμετάσχουν σε στοχευμένα εργαστήρια(workshops) ενημέρωσης σε σχέση με θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σκοπός τωνεργαστηρίων είναι η ενημέρωση των ωφελουμένων επιχειρήσεων γύρω από ζητήματαεπιχειρησιακής στρατηγικής της διαχείρισης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Στη δεύτερη φάση και για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει σταεργαστήρια, θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους συμβούλους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ηδημιουργία Οδηγού Βημάτων, ο οποίος θα αποτυπώνει τις απαραίτητες ενέργειες καιβήματα για την προστασία και αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας της κάθεεπιχείρησης πάντα σε συνάφεια με τις ανάγκες της (π.χ βήματα για την κατοχύρωση καιαξιοποίηση ευρεσιτεχνίας).

Στην τρίτη φάση θα συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τις δύοπροηγούμενες φάσεις και έχουν αξιολογηθεί θετικά (παρ. 3), προκειμένου ναπροχωρήσουν στην υλοποίηση της στρατηγικής προστασίας ή/και αξιοποίησης τηςδιανοητικής τους ιδιοκτησίας, που έχει καθοριστεί στη δεύτερη φάση (π.χ κατοχύρωσηευρεσιτεχνίας/εμπορικού σήματος, σύνταξη συμφωνητικών συνεργασίας/παροχήςυπηρεσιών κ.α). Η υποστήριξη των επιχειρήσεων στο στάδιο αυτό θα πραγματοποιηθείόπως και στο δεύτερο στάδιο, από εξειδικευμένους συμβούλους του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οιοποίοι θα παρέχουν την κατάλληλη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις οι οποίες:

i) Επιθυμούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησης και προστασίας κάποιαςμορφής διανοητικής ιδιοκτησίας (π.χ. ευρεσιτεχνία, copyright, εμπορικό σήμα,βιομηχανικό σχέδιο),

ii) αξιοποιούν κάποια μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας και θέλουν να προχωρήσουν σεενέργειες προστασίας της ή

iii) αξιοποιούν και έχουν κατοχυρώσει κάποια μορφή διανοητικής ιδιοκτησίας καιενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην αξιοποίηση και προστασία κάποιας άλλης μορφήςδιανοητικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν με τη νομική μορφήτης ατομικής επιχείρησης, ή με τη νομική μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ή μεάλλες νομικές μορφές συνεργατικής επιχειρηματικότητας (π.χ συνεταιρισμοί) και να μηδραστηριοποιούνται μέσω σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).

Σημειώνεται ότι ο τόπος διεξαγωγής της πρώτης φάσης του έργου, δηλαδή τωνεργαστηρίων (workshops), είναι η Αθήνα. Οι επόμενες φάσεις του έργου μπορούν ναπραγματοποιηθούν στον τόπο δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

Περίοδος υποβολής και διαδικασία επιλογής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. Κάθεεπιχείρηση που πληροί τους όρους συμμετοχής θα αξιολογείται ως προς τις δυνατότητεςαξιοποίησης και προστασίας κάποιας μορφής διανοητικής ιδιοκτησίας με βάση τηναίτησης συμμετοχής αλλά και την προφορική επικοινωνία που θα πραγματοποιηθεί με ταστελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στις δύοπρώτες φάσεις της δράσης είναι δεκαπέντε, ενώ στην τρίτη φάση του έργου είναιτέσσερις. Η επιλογή των τελευταίων θα πραγματοποιηθεί με βάση την αξιολόγησητης σκοπιμότητας, εφικτότητας και δυνατότητας υλοποίησης της στρατηγικής που έχειδιαμορφωθεί στη δεύτερη φάση.
Στην περίπτωση που κριθεί πως οι ανάγκες της επιχείρησης δεν συνδέονται με τηναξιοποίηση και προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αλλά με θέματαανάπτυξης ή/και εισαγωγής καινοτομίας ή με θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας(π.χ. εξαγωγές, χρηματοδότηση κ.α) υπάρχει η δυνατότητα η επιχείρηση ναυποστηριχθεί με βάση τις ανάγκες αυτές, μέσω αντίστοιχων σχετικών υποστηρικτικώνυπηρεσιών, που παρέχονται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Υποχρεώσεις επιχείρησης
Κάθε επιχείρηση που θα ωφεληθεί από τις παραπάνω υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματαδιανοητικής ιδιοκτησίας, υποχρεούται να τηρεί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Παράλληλα, η επιχείρηση θα πρέπει να συνεργαστεί σε ουσιαστική βάση με τουςεμπειρογνώμονες/συμβούλους που θα επιλεγούν για την υποστήριξη της, παρέχοντας τους το σύνολο της απαραίτητης πληροφόρησης που θα ζητηθεί στο πλαίσιο τηςυποστήριξης.
Επιπροσθέτως, η επιχείρηση οφείλει να συνεργαστεί στην αξιολόγηση των υπηρεσιώντου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συμπληρώνοντας το έντυπο αξιολόγησης που θα της παραδίδεται με τοπέρας της υποστήριξης και συμμετέχοντας ενεργά (εφόσον της ζητηθεί) στις υπόλοιπεςδράσεις που αφορούν στην εξωτερική αξιολόγηση του έργου.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις ΕΔΩ
Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ
Αξιολόγηση