ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Μεταφέρει την έδρα στο Βέλγιο

ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Μεταφέρει την έδρα στο Βέλγιο
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ενημερώνει ότι το διοικητικό της συμβούλιο και το Δ.Σ. της θυγατρικής της εταιρίας συμμετοχών Viohalco S.A. με έδρα το Βέλγιο αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

Σύμφωνα με πηγές στη διοίκηση της εισηγμένης, η απόφαση αφορά μόνο την μητρική εταιρία συμμετοχών και δεν αφορά στις εν Ελλάδι θυγατρικές εταιρίες, καθώς, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, η αναδιάρθρωση έχει στόχο τη χρηματοοικονομική στήριξή τους.

Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 30ή/6/2013, ενώ η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των συγχωνευομένων εταιριών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ής/6/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών.

Στη συνέχεια, η απορροφώσα Viohalco S.A. θα απορροφήσει την Cofidin S.A., επίσης εταιρία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης ελληνικής εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Συνεπεία της ολοκλήρωσης των παραπάνω συγχωνεύσεων, οι μέτοχοι της ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με εισηγμένες μετοχές της απορροφώσας Viohalco S.A., που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. H σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε 1 μετοχή της Viohalco S.A. για κάθε 1 μετοχή της BΙΟΧΑΛΚΟ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

1.Τη 13η Σεπτεμβρίου 2013 τα διοικητικά συμβούλια της ΒΙΟΧΑΛΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (στο εξής ΒΙΟΧΑΛΚΟ) και της Viohalco S.Α. εταιρίας συμμετοχών, θυγατρικής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ με έδρα το Βέλγιο:

1) Αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας για τη διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω συγχώνευση της εταιρίας Viohalco S.A. με την εταιρία Compagnie Financière et de Développement Industriel S.A. (στο εξής Cofidin S.A.) με έδρα το Βέλγιο,

2) όρισαν ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30ή.6.2013,

3) αποφάσισαν τη σύνταξη του κοινού σχεδίου διασυνοριακής συγχώνευσης και των εκθέσεων των διοικητικών συμβουλίων για τη διασυνοριακή συγχώνευση,

4) ενέκριναν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες των δύο εταιριών για τον διορισμό κοινού ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα από το εμποροδικείο των Βρυξελλών για τη σύνταξη της έκθεσης του άρθρου 6 του ελληνικού νόμου 3777/2009 και του άρθρου 772/9 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών, και 5) παρέσχαν την εντολή να γίνουν οι κατα τον νόμο απαιτούμενες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

2. Τη 16η Σεπτεμβρίου 2013, σε δεύτερη συναφή συνεδρίασή τους τα διοικητικά συμβούλια της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και της Viohalco S.A.: 1) ενέκριναν το κοινό σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης, 2) όρισαν εκπροσώπους για την υπογραφή του και 3) παρέσχαν εντολή να γίνουν οι κατά τον νόμο απαραίτητες ενέργειες και γνωστοποιήσεις.

3. Η συγχώνευση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική αξία των συγχωνευόμενων εταιριών και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ής.6.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 772 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και του ελληνικού νόμου 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2005/56/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών.

4. Στο πλαίσιο της σχεδιασθείσης αναδιάρθρωσης, η απορροφώσα εταιρία Viohalco S.A. εν συνεχεία θα απορροφήσει την εταιρία Cofidin S.A., επίσης εταιρία συμμετοχών με έδρα το Βέλγιο και μέτοχο κατά 13,3% της απορροφώμενης ελληνικής εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Συνεπεία της ολοκλήρωσης των παραπάνω συγχωνεύσεων, οι μέτοχοι της εταιρίας ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με εισηγμένες μετοχές της απορροφώσας εταιρίας Viohalco S.A. που θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext των Βρυξελλών. H σχέση ανταλλαγής προσδιορίσθηκε σε μία (1) μετοχή της ViohalcoS.A.για κάθε μία (1) μετοχή της BΙΟΧΑΛΚΟ.

5. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών και των κατά περίπτωση αρμόδιων εποπτικών αρχών. Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου 2013.

6. Με την αναδιάρθρωση σκοπείται η ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η αμεσότερη πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και η δημιουργία ενός βραχίονα χρηματοοικονομικής στήριξης των θυγατρικών της εταιριών.

7. Η εταιρία σύμφωνα με τον νόμο θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης.

Αξιολόγηση