ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 1 δισ. στις 16 Σεπτεμβρίου

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων 1 δισ. στις 16 Σεπτεμβρίου
Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού ενός (1) δισε­κατομ­μυρίου Ευρώ, λήξεως 18 Δεκεμβρίου 2015 θα διενεργηθεί τη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015.

Όπως αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΟΔΔΗΧ, hημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 (Τ+2).

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Αξιολόγηση