Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέες προσπάθειες για την ενίσχυση των επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέες προσπάθειες για την ενίσχυση των επενδύσεων
Μια νέα προσπάθεια για την ενίσχυση των επενδύσεων στην Ευρώπη ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας λάβει υπόψη της την έκκληση και της Επιτροπής των Περιφερειών.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΕτΠ), κ. Michel Lebrun, επιδοκίμασε τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και την έκδοση της συνοδευτικής ανακοίνωσης με θέμα την ελαστικότερη εφαρμογή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

«Πρόκειται για μια πρώτη απάντηση στην επιτακτική ανάγκη εκ νέου ενεργοποίησης των δημόσιων επενδύσεων ανά την Ευρώπη.

Υποστηρίζουμε την πρόταση επέκτασης της εισφοράς των κρατών μελών στο ΕΤΣΕ μέσω των υπολογισμών του δημοσιονομικού ελλείμματος υπό το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η ευρύτερη εφαρμογή της «ρήτρας των επενδύσεων» θα συμβάλει δραστικά στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα και στη διευκόλυνση της λήψης ολοκληρωμένων μέτρων υπέρ της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ενωσιακής περιφερειακής πολιτικής».

Αναφερόμενος στην πρόταση σύστασης του ΕΤΣΕ, ο Πρόεδρος της ΕΕτΠ υπογράμμισε ότι «οι δήμοι και οι περιφέρειες αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην υλοποίηση των στρατηγικών έργων. Επομένως, η ΕΕτΠ σκοπεύει να συνεργαστεί ακόμα στενότερα με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την καλύτερη διαχείριση του ΕΤΣΕ και την ενίσχυση της τοπικής του διάστασης.

Συν τοις άλλοις, πρέπει να μεριμνήσουμε για την αποφυγή τυχόν επικαλύψεων μεταξύ του ΕΤΣΕ και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Σκοπεύουμε να ζητήσουμε περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τη συμπληρωματικότητα των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων».

Αξιολόγηση