Με απόδοση πάνω από 4,2% δεν είναι και άσχημα

Με απόδοση πάνω από 4,2% δεν είναι και άσχημα
To ποσό των 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ( μαζί με τις μη ανταγωνιστικές προσφορές) θα προσπαθήσει να δανειστεί αύριο το Ελληνικό Δημόσιο, εκδίδοντας τρίμηνα έντοκα γραμμάτια.

Η απόδοση αναμένεται να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το 4,2% που ήταν η αντίστοιχη απόδοση της έκδοσης του Απρίλιου, λόγω της αυξημένης πολιτικής ρευστότητας. Εκτός και αν υπάρξει κυβέρνηση και αλλάξουν τα δεδομένα.

Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 18 Μαΐου 2012.

Περίοδος εγγραφών: Από σήμερα Δευτέρα 14 Μαΐου 2012 έως και Τετάρτη 16 Μαΐου 2012.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους* και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

* Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται από το Σύστημα Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ

Αξιολόγηση