Ποια φορτηγά χάνουν την άδεια κυκλοφορίας τους

Ποια φορτηγά χάνουν την άδεια κυκλοφορίας τους
Εγκύκλιο με την οποία απαγορεύει την κυκλοφορία καθώς και τη μεταβίβαση φορτηγών από 1/04/2015 εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών.

Η εγκύκλιος αφορά τις κατηγορίες Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε χώρα μετά από την 1/1/1999, εφόσον δεν διαθέτουν εγκατεστημένο σύστημα ΣΑΠ.

Σε εφαρμογή της αναφερόμενης παραπάνω απαγόρευσης κυκλοφορίας, κατά τον Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο (ΠΤΕ) θα σημειώνεται στον κωδικό 1404 του πίνακα "Σημείων προς έλεγχο και διαβάθμισης των ελλείψεων", ως επικίνδυνη έλλειψη (ΕΕ), με αιτιολογία "Δεν φέρει σύστημα ABS" και θα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που κατά περίπτωση ισχύει για Δημόσια ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Τα αφαιρούμενα στοιχεία κυκλοφορίας θα αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας και θα επιστρέφονται από την Υπηρεσία αυτή στον κάτοχο του οχήματος, εφόσον προσκομιστεί Βεβαίωση ΚΤΕΟ τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤΕΟΤ) που εκδίδεται μετά την εκ των υστέρων τοποθέτηση ΣΑΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Α.5.3 της παραγράφου Α.5. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ της 3 σχετ. εγκυκλίου.

Για την διενέργεια του ειδικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής και ακολούθως την έκδοση της προαναφερόμενης βεβαίωσης από το ΚΤΕΟ απαιτείται η επίδειξη στο ΚΤΕΟ του ΔΤΕ που χορηγήθηκε με την επικίνδυνη έλλειψη στον κωδικό 1404 και αφορά την μη ύπαρξη συστήματος ABS.

Σε αυτή την περίπτωση η νέα άδεια κυκλοφορίας θα πρέπει να φέρει την παρατήρηση της παραγράφου Β.6 "ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΣΑΠ" της 3 σχετ. εγκυκλίου.

Mετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, διενεργείται επανέλεγχος του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).

Στην περίπτωση που όχημα προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια ΠΤΕ στο οποίο διαπιστώνεται η ύπαρξη ΣΑΠ χωρίς να έχει εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με τις κατά περίπτωση αναγραφόμενες παρατηρήσεις που αφορούν την ύπαρξη προεγκατεστημένου ή εκ' των υστέρων τοποθέτησης συστήματος ΣΑΠ που ορίζονται στην 3 σχετ. εγκύκλιο, διενεργείται ο τεχνικός έλεγχος και στο εκδιδόμενο ΔΤΕ αναγράφεται η παρατήρηση "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ" και ενημερώνεται από το ΚΤΕΟ η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας.

Από την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται τα οχήματα που ταξινομήθηκαν ως καινουργή μετά την 1/1/2004 σε εφαρμογή της παρ. Γ.4.2. της 3 σχετ. εγκυκλίου.

Αξιολόγηση