Πότε ένας δανειολήπτης κινδυνεύει με πλειστηριασμό α΄ κατοικίας

Πότε ένας δανειολήπτης κινδυνεύει με πλειστηριασμό α΄ κατοικίας
Με πλειστηριασμούς ακόμη και της... πρώτης κατοικίας κινδυνεύουν όσοι δανειολήπτες χαρακτηριστούν ως «μη συνεργάσιμοι».

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδας, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του δανειολήπτη στις υποχρεώσεις του, αποστέλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προειδοποιητική επιστολή, καθώς ο αποχαρακτηρισμός του ως «συνεργάσιμος» μπορεί να έχει συνέπεια τον πλειστηριασμό της μοναδικής του κατοικίας.

Της διαδικασίας αυτής προηγείται η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση προς τους δανειολήπτες, η οποία μπορεί να αποσταλεί, μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2015, για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν (οποτεδήποτε μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου του 2015) καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών.

Η εν λόγω ειδοποίηση παρέχει προθεσμία 15 εργασίμων ημερών στο δανειολήπτη να ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων.

Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλεται από το τραπεζικό ίδρυμα εντός 15 ημερολογιακών ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των 30 ημερολογιακών ημερών.

Για την ιεράρχηση του επείγοντος της αποστολής ειδοποιήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν πραγματοποιήσει.

Η μεθοδολογία της ιεράρχησης πρέπει να γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της ΤτΕ εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (15 Οκτωβρίου 2015).

Η ΤτΕ διευκρινίζει πάντως, ότι με την τροποποίηση του Κώδικα δεν μεταβάλλονται οι διαδικασίες, ούτε μειώνονται οι προθεσμίες.

Σε καμία περίπτωση, τονίζει χαρακτηριστικά, η προθεσμία των 30 ημερών δεν συνεπάγεται επίσπευση αναγκαστικών μέτρων, καθώς ούτως ή άλλως το χρονικό διάστημα που θα απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του Κώδικα είναι περίπου 9 μήνες

Αξιολόγηση