Πτώση σε επιτόκια καταθέσεων-δανείων τον Απρίλιο

Πτώση σε επιτόκια καταθέσεων-δανείων τον Απρίλιο
Πτώση παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2013, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων.

Το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,12 εκατοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά στις καταθέσεις, ουσιαστικά αμετάβλητα παρέμειναν, τον Απρίλιο του 2013, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και από επιχειρήσεις στο 0,49% και 0,44% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,22%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 2,63%.

Όσον αφορά στα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, τον Απρίλιο του 2013, στο 14,77%. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,86%.

Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασαν πτώση κατά 7 και 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 7,49% και 9,99% αντίστοιχα. Τα μέσα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασαν άνοδο κατά 6 μονάδες βάσης στο 7,24% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, άνοδο κατά 20 μονάδες βάσης στο 6,45% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και άνοδο κατά 16 μονάδες βάσης στο 5,96% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,08%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρουσίασε μικρή πτώση κατά 3 μονάδες βάσης, τον Απρίλιο του 2013, στο 5,75%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Πτώση παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2013, τόσο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, όσο και το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων. Tο επιτοκιακό περιθώριο* αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 2,94 εκατοστιαίες μονάδες.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2013, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά και των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασαν περαιτέρω πτώση κατά 9 και 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 4,42% και 4,16% αντίστοιχα. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 3,18%. Αμετάβλητο παρέμεινε και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων στο 6,03%, ενώ το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασε πτώση κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,67%.

Τον Απρίλιο του 2013, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 2,84% και το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,78%.

Αξιολόγηση